Wojciech Kiczka

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW


 

Podstawy prawne

Rodzaje wyceny

Podejście majątkowe

Podejście dochodowe

Podejście porównawcze

Historia wycen

Mity

Ograniczenia wycen

 Nowe rozwiązania

Nota nr 5

 

Oferta

 

Kontakt

 

Podejście porównawcze

Istotą podejścia porównawczego jest oszacowanie wartości przedsiębiorstwa na podstawie cen transakcyjnych kupna-sprzedaży podobnych przedsiębiorstw na rynku prywatnym lub na rynku publicznym (na giełdzie).

   Nota Interpretacyjna nr 5 definiuje podejście porównawcze w wycenie przedsiębiorstwa, cyt.:

8.4. Podejście porównawcze (ang. Market Approach) obejmuje grupę metod wyceny polegających na określeniu wartości przedsiębiorstwa przez porównanie go z innymi. Podejście bazuje na cenach transakcyjnych uzyskanych na warunkach rynkowych. Podstawowym zagadnieniem jest wybór przedsiębiorstw porównywalnych oraz mierników ekonomiczno-finansowych (mnożników porównawczych).
8.4.1. Dobór przedsiębiorstw porównywalnych powinien zostać uzasadniony. Przedsiębiorstwa porównywalne powinny należeć do tego samego sektora lub jego części. W szczególnych przypadkach można odnieść się do przedsiębiorstw z sektorów pokrewnych, uzasadniając wybór.
8.4.2. Mnożniki porównawcze wykorzystywane w wycenie opierają się na kluczowych wielkościach ekonomiczno-finansowych opisujących potencjał dochodowy i majątkowy przedsiębiorstwa. Wyróżnić można trzy rodzaje mnożników wynikające z kapitału własnego i długu:
8.4.2.1. Mnożniki oparte na wartości rynkowej pochodzące z transakcji z rynku publicznego lub transakcji prywatnych, np. cena do zysku P/E , cena do wartości księgowej P/BV.
8.4.2.2. Mnożniki oparte na wartości całego przedsiębiorstwa, tj. kapitału własnego i długu, np. EV/EBIT (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest and Taxes), EV/EBITDA (ang. Enterprise Value/Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization).
8.4.2.3. Mnożniki oparte na charakterystycznych dla danego sektora wielkościach, np. EV/liczba hektolitrów piwa, EV/liczba subskrybentów, EV/liczba aktywnych codziennie użytkowników portalu (ang. unique users).
8.4.3. Wycena oparta na mnożnikach sektorowych nie może stanowić jedynej metody wyceny.
8.4.4. Zasady wyceny przy zastosowaniu metod porównawczych:
8.4.4.1. Dane na temat przedsiębiorstw stanowiących bazę porównawczą powinny być wiarygodne, a dane dotyczące cen aktualne na datę wyceny.
8.4.4.2. Zastosowanie mnożników powinno być spójne poprzez przeprowadzenie obliczeń w ten sam sposób dla wycenianego przedsiębiorstwa i dla przedsiębiorstw porównywalnych.
8.4.4.3.Ze względu na różnice pomiędzy udziałami w wycenianym przedsiębiorstwie, a udzia­łami w przedsiębiorstwach porównywalnych, konieczne jest dokonanie odpowiednich korekt z tytułu kontroli, płynności i wielkości.
8.4.4.4. W uzasadnionych przypadkach należy dokonać korekty danych finansowych przedsiębiorstwa wycenianego lub przedsiębiorstw porównywalnych o elementy nieoperacyjne, nadzwyczajne i o charakterze jednorazowym oraz inne czynniki zaburzające porównywalność.

   Tuzimek [2011 s. 383, s. 395] wskazuje, że metoda porównawcza (nazywana również metodą mnożnikową lub metodą rynkową) ma szerokie zastosowanie w wycenie przedsiębiorstw na potrzeby pierwotnych ofert publicznych, transakcji sprzedaży spółek inwestorom zagranicznym oraz transakcji fuzji i przejęć.

   Zalety metody porównawczej to:

  • prostota,

  • stosunkowo krótki czas przygotowania wyceny,

  • stosunkowo wysoki obiektywizm w porównaniu z innymi metodami wyceny,

  • powiązanie wyników wyceny z bieżącą sytuacją rynkową,

  • odzwierciedlenie postrzegania przez inwestorów perspektyw rozwoju spółek porównywalnych.

   Wady metody mnożnikowej są następujące:

  •  horyzont czasowy spojrzenia na przyszłe wyniki wycenianej spółki jest relatywnie ograniczony i dlatego nie uwzględnia jej długofalowych perspektyw rozwojowych,

  • wycena metodą mnożnikową jest wrażliwa na zasady księgowe stosowane w przed­siębiorstwach porównywalnych, co powoduje konieczność stosowania korekt i wpływa negatywnie na obiektywizm metody.

   W wycenie metodą mnożnikową najważniejszy jest właściwy dobór spółek przyjętych do porównań. Należy wybrać spółki działające w tej samej branży o podobnym rozmiarze, rentowności, charakterze odbiorców itp. W związku z tym, że wyniki wyceny otrzymane za pomocą różnych mnożników są zwykle silnie zróżnicowane, niezbędna jest szczegółowa analiza zaistniałych różnic.

Bibliografia

Tuzimek R. [2011], Wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, [w:] Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, M. Panfil, A. Szablewski (red.) Poltext, Warszawa.

 
 


  Strona główna  |  Oferta  |  Kontakt